THY 7 MAYIS TA GENEL KURULA GİDİYOR.

THY 7 MAYIS TA GENEL KURULA GİDİYOR.

THY OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyenlerin MKK’nın “Genel Kurul Blokaj” işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Hisseleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan Ortaklarımız Genel Kurul toplantısına resimli kimlik göstererek katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısında; sayın Ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.03.1994 tarih ve Seri IV No:8 tebliği hükümleri uyarınca Ek ’teki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

G Ü N D E M

1. Açılış ve divan teşekkülü.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4. 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6. 2011 yılı yasal kayıtlarına göre zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tablosunun Genel Kurul’un tasvibine sunulması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu’nca seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kurulu’nun Genel Kurul’un tasvibine sunulması.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen Bağış Politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması.

10. 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.

11. Denetim Kurulu’nun seçimi.

12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasının sunulması.

13. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

14. Dilek ve temenniler, kapanış.

Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

http://www.turkishairlines.com/download/duyuru/genel_kurul_davet_2012.pdf

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.