Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği

Havalimanları yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için yer hizmetleri kuruluşu ve birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlar, kalite yönetim sistemi kuracak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havali̇manları Yer Hi̇zmetleri̇ Yönetmeli̇ği̇, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Havalimanları yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için uygulanacak usul ve esaslar ve bu hizmetlerle ilgili yetkilendirme ve denetleme esasları ile yer hizmetlerine ilişkin ücretleri belirleyen yönetmelik, havalimanı veya terminal işletmeciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri, çalışma ruhsatı alan kuruluşları, hava taşıyıcılarını ve yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren diğer kuruluşları kapsıyor.

Havalimanları yer hizmetleri türleri; temsil, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, i̇kram servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi şeklinde gruplandırıldı. Havalimanları yer hizmet türlerinin detayları, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak havacılık talimatlarıyla belirlenecek.

Yönetmelikte yer alan hükümleri yerine getirmekten havalimanı işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşları ile hava taşıyıcıları sorumlu olacak. Yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından havalimanı işletmecisi, Genel Müdürlüğe karşı sorumluğu olacak.

– İkram hizmeti

İkram servis hizmetini, havalimanları sınırları içinde teşkilatlanan yer hizmetleri kuruluşları, ikram servis hizmeti çalışma ruhsatına sahip kuruluşlar veya yerli hava taşıyıcıları yapabilecek. Havalimanı sınırları dışında üretilen ikram ürünlerinin hava araçlarına intikali ancak ikram servisi çalışma ruhsatına sahip kuruluşlarca yapılacak.

İkram üretim hizmetini tüzel kişiler ile yerli hava taşıyıcıları yapabilecek. İkram üretim hizmetlerinin yürütülmesinde tesislerin yapımında gerekli donatım ve malzemenin kullanılmasında ve temizliğin sağlanmasında uluslararası ve ulusal sağlık kuralları uygulanacak. Hava araçlarına ikram üretimi yapmak, havalimanı işletmecisinin iznine tabi olacak. Bu iznin verilebilmesi için ikram üretimi yapacak kuruluş, yetkili bir sağlık kuruluşundan, tesislerinde sağlık kurallarına uygun olarak üretim yapıldığına dair belge alacak.

Hava araçlarına ikram üretim hizmeti yapmak üzere havalimanı işletmecisinden izin alınmasına rağmen, yapılacak denetlemelerde uygunluk belgesi almayan kuruluşun ikram üretimi, uygunluk belgesi alıncaya kadar durdurulacak.

Havalimanı sınırları içinde ve dışında yapılan ikram üretiminin uluslararası standartlara ve sağlık şartlarına uygunluğunun sorumluluğu, ikramı alan hava taşıyıcısı ile ikram üretimini yapan kuruluşa ait olacak. İkram üretim hizmeti izne tabi olmakla beraber bu hizmet için çalışma ruhsatı alınması zorunlu olmayacak. Hava araçlarına verilen ikramlardaki yemek, meşrubat ve benzeri hizmetlerin bedeli olarak alınacak ücret, ikramı veren kuruluş ile alan kuruluş arasındaki anlaşmaya tabi olacak.

– Yer hizmeti sağlayıcılar kalite yönetim sistemi kuracak

Yer hizmetleri kuruluşu ve birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlar, çalışma ruhsatı aldığı her havalimanını kapsayacak şekilde kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve sürekliliğini sağlayacak.

Kuruluş, bu sistemi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirecek ve faaliyetleri süresince bunu muhafaza edecek.

Kuruluş, kalite yönetim sisteminden sorumlu bir yönetici belirleyecek ve onaylanmak üzere form 4 belgesiyle birlikte Genel Müdürlüğe sunacak. Belirlenecek kalite sorumlusu, yer hizmetleri kuruluşunda ve birden fazla havalimanında ikram servis hizmeti veren kuruluşlarda işletmenin faaliyet alanında en az 5 yıl, kalite alanında 3 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirecek.

Yer hizmetleri kuruluşları çalışma saatlerini hizmetin gereğine göre kendileri düzenleyecek. Ancak, muhtemel ihtiyaçlar ve olağanüstü durumlar dikkate alınarak, havalimanının çalışma saatleri için yetkili ve yeterli sayıda personeli hizmet yerinde bulunduracak. Yer hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını kendileri için yapan hava taşıyıcıları, çalışma saatlerini uçuş tarifelerine göre gecikmeleri de dikkate alarak kendileri düzenleyecek.

Yer hizmetleri kuruluşları yönetmelikte belirtilen hizmetleri, Genel Müdürlük ve havalimanı işletmecisi tarafından denetlenecek veya denetlettirilecek. Havalimanı işletmecisi tarafından yapılan denetimlerde yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı davranışlar tespit edilmesi halinde yönetmelikte veya hizmet sözleşmesinde belirlenen yaptırımlar uygulanarak raporlar Genel Müdürlüğe sunulacak.

Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde, yer hizmeti veren kuruluşun ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmediğinin ve yapılan denetimlerde ortaya çıkan bulguların kapatılmadığının tespiti halinde, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak veya ruhsat iptal edilecek.

Yönetmelikte yer almayan yer hizmetleri kapsamına giren diğer konulardaki ve istisnai özellik arz eden hava araçları ve hizmetlere ilişkin uygulamalar ile yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenecek.

Yer hizmetleri veren kuruluşlar, en geç bir yıl içinde durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirecek. Genel Müdürlük tarafından ilgili talimat yayımlanana kadar, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi hizmeti veren kuruluşların yetki ve sorumlulukları devam edecek.

Geri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments