THY HİSSELERİNİ NEDEN GERİ TOPLUYOR?

THY HİSSELERİNİ NEDEN GERİ TOPLUYOR?

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının Türk Hava Yolları A.O. hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Borsa İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığımız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %10’una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve

Kaynağı Ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 500.000.000 TL’ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır. Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

 Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 20 (yirmi) Türk Lirasıdır. Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP’ta duyurulacaktır.

Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %1’ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

 Bulunmamaktadır.

Geri Alınan Payların Satış Esasları

İlgili Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

31.12.2015 itibarıyla, yıllık en düşük pay fiyatı: 6,80 TL, en yüksek pay fiyatı: 10,20 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 8,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

07.03.2016 itibarıyla, son üç aydaki; en düşük pay fiyatı: 6,56 TL, en yüksek pay fiyatı: 7,64 TL ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 7,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar

Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.

Geri

2
Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Yeniler Eskiler Beğenilenler
bilal yıldız

Bunların hepsi hikaye. Eğer şirketi kısmen ya da tamamen satmayacaksanız, hissenin borsa değeri sizi rahatsız etmez.
Ya da hisse değeri gerçekten çok düşük ve buradan spekülatif kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu da Türk hava yollarının iştigal konusu değil.
Bu alımı takiben, açıklanmamış bir sermaya artışı sözkonusu olabilir. THY bu şekilde kendi hisseleri üzerinden spekülatif kazanç elde etmeyi planlıyorsa, SPK uyuyor mu? Derim.
Şimdiye kadar olduğu gibi.

Zorlu

Thy teknik zorluya satılacak diyorlar doğru mu?