THY GENEL KURUL İLANI VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

THY GENEL KURUL İLANI VE ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’NUN 2015 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 04/04/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu’nu 04.04.2016 Pazartesi günü saat 14.00’ de, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder. Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Ortaklığımızın 2015 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Politikasının tadil önerisi, Yönetim Kurulu’nun Pay Geri Alım Programı önerisi ile Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan http://www.turkishairlines.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2015 yılı Denetim Raporlarının okunması,

4. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU’nun Ortaklık İcra Komitesi’ne seçilmesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından Sn. Ogün ŞANLIER’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması,

9. T.T.K.’nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

10. Ortaklığımızın Kâr Dağıtım Politikası’nın orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine, nakit gereksinimlerine bağlı olarak revize edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

11. Yönetim Kurulu’nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

14. 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15. Dilek ve temenniler, kapanış. Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YÖNETİM KURULU

 ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI 

11.03.2016 –
Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 2.993.000.000 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) ise 413.851.522 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 205.332.466 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar olmadığında kar dağıtımı yapılamayacağından, Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuzca;
Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 2.993.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine karar verilmiş olup 2015 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.

YORUMUM; 

Vergi usul kanununa göre THY 2015 yılında 413.851.522 TL  zararda görüldüğünden temettü dağıtması mümkün değildir. THY Yönetimi istese bile temettü dağıtım kararı alamaz. Bu nedenle hissedarların şirket çok karlı ve temettü dağıtacaktır şeklinde beklenti içine girmemesi gerekir.

Geri

Kimler Neler Demiş?

1000

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.